Eutrephoceras dekayi - Cheyenne River Badlands - South Dakota
Eutrephoceras dekayi - Cheyenne River Badlands - South Dakota
Eutrephoceras dekayi - Cheyenne River Badlands - South Dakota
Eutrephoceras dekayi - Cheyenne River Badlands - South Dakota
Eutrephoceras dekayi - Cheyenne River Badlands - South Dakota
Preview: Eutrephoceras dekayi - Cheyenne River Badlands - South Dakota
Preview: Eutrephoceras dekayi - Cheyenne River Badlands - South Dakota
Preview: Eutrephoceras dekayi - Cheyenne River Badlands - South Dakota
Preview: Eutrephoceras dekayi - Cheyenne River Badlands - South Dakota
Preview: Eutrephoceras dekayi - Cheyenne River Badlands - South Dakota